Om samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget

 

Samarbeidsutvalget har to hovedoppgaver.

 

Ivareta brukerne og være deres talsperson.

Brukerne på huset kan av og til behøve noen å henvende seg til dersom de opplever å ikke nå frem med sine interesser. Samarbeidsutvalget kan ta opp saker med daglig leder på vegne av brukerne, og fungere som deres talsperson. Dette kan være saker som gjelder helse, miljø og sikkerhet, håndhevelse av husordensreglene, utestengningssaker, rettigheter jfr. vedtektene eller eventuelt i tilfeller av klage på daglig leders virke. I disse tilfellene er ikke daglig leder inkludert i samarbeidsutvalget men er samarbeidsutvalgets samarbeidspart eller motpart i en sak.

 

Bistå i forberedelse av saker til behandling på medlemsmøte

Brukere kan be samarbeidsutvalget om hjelp til å diskutere, utrede og fremføre saker på deres vegne.

 

Samarbeidsutvalgets sammensetning

Samarbeidsutvalget består av, daglig leder, en styrerepresentant og to melemsrepresentanter. I visse situasjoner er det hensiktsmessig at samarbeidsutvalget ikke inkluderer daglig leder (se første avsnitt).

Hvert medlem skal ha et personlig vararepresentant.

Utvalget ledes av daglig leder i saker som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Utvalget avgjør selv hvem som er ansvarlig for møteinnkalling og saksforberedelser i samarbeidsutvalget.

 

Valg og valgprosedyre

Medlemmer og vararepresentanter velges på medlemsmøte. Valgkomiteen kommer med sin innstilling umiddelbart etter Årsmøtet.

Styret velger selv hvem som skal være styrets representant i samarbeidsutvalget.

Medlemmer velges for ett år om gangen.

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved