Beslutningsprosesser


Alle brukere, medlemmer og ansatte ved Amalie Skrams Hus skal kunne ha tillit til beslutningsprosessene og styringsprinsippene som legges til grunn for husets drift og at egen mulighet til medvirkning og eget arbeidsforhold ved huset er ivaretatt. Målet er å skape ro og tillit til de beslutninger som fattes på ulike nivå i organisasjonen og at disse har legitimitet blant brukere og ansatte og er tuftet på demokratisk og ryddig saksgang. Organisasjonen skal fremme gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte og brukere/medlemmer. Vedtekter for Amalie Skrams Hus og for Stiftelsen Amalie Skrams Hus skal være klart formulerte og være hensiktsmessige og forsvarlige. Beslutningsprosesser skal være klare, oversiktelige og forutsigbare for alle involverte.   


Vi ønsker å sikre at alle saker som når medlemsmøtet og styret, skal være bredt forankret slik at alle – brukere, medlemmer og ansatte - kjenner eierskap til prosessene og senere kan respektere de vedtak som fattes. Det skal være åpne linjer og innsikt for alle som vil i saksforberedelser og i saksgangen. Det skal avholdes hemmelige valg og være fokus på sak, ikke person.


Det er et grunnleggende prinsipp at ”viktige saker” skal kunne drøftes på husmøtet opp til flere ganger før det går til vedtak på medlemsmøtet. Medlemsmøte blir forstått som husmøtets beslutningspunkt for ”viktige saker”. Med viktige saker menes for eksempel:

- Årsplan med handlingsplan og budsjett,

- Investeringer utenfor vedtatte budsjettrammer,

- Saker vedrørende organisasjonsendring,

- Saker vedrørende helse, miljø og sikkerhet på huset,

- Andre saker som vil komme til å prege vesentlig den daglige driften eller det ideologiske

   grunnlaget for huset.


Medlemsmøtets deltagere skal ved beslutningspunktet være kjent med de diskusjoner som har pågått på husmøtet og ta hensyn til foreliggende referat fra husmøtet. Diskusjonene fra husmøtet skal summeres opp og formuleres som klare vedtaksalternativ i sakspapirene til medlemsmøtet. Det avholdes hemmelig avstemming på medlemsmøtet, med registrering av hvilke medlemmer som stemmer på forhånd.


Vedtaket fra medlemsmøte formuleres deretter som innstilling til styrevedtak. Denne prosessen sikrer at styremedlemmene har et godt fundament for å fatte en beslutning.


Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for å forberede sakene til styremøtet.

Dersom påfølgende styrevedtak medfører stor grad av endring i forhold til innstillingen til styret fra medlemsmøtet, bør styrevedtaket gå tilbake til medlemsmøte, for igjen å legges fram for styret.


Daglig leder skal sette styrets avgjørelser ut i livet. Samtidig er det en rekke avgjørelser av mindre og større art som tas daglig, og som styret har delegert til daglig leder.


I vedtekter av 2009 legges følgende til grunn om fordeling av mandat mellom daglig leder og allmøtet: "Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker eller i saker av ikke prinsipiell karakter til daglig leder for Amalie Skrams Hus. Styret fastsetter i delegasjonsvedtaket om og i hvilken utstrekning daglig leder kan delegere videre til Allmøtet. Saker som naturlig ligger under daglig leders myndighet kan denne selv delegere til Allmøtet.”

Daglig leder legger til grunn at medlemsmøtets vedtak, som igjen er basert i husmøtets diskusjoner, blir veiledende for hvordan daglig leder setter tiltak ut i verden, med unntak av saker som eventuelt:


a) bryter med Amalie Skram- stiftelsens vedtekter og styrets egne vedtak,

b) er juridisk uforsvarlige ved å bryte med gjeldende norsk lovverk,

c) utgjør en helse, miljø- og sikkerhetsrisiko for brukere, medlemmer og ansatte, eller

d) undergraver stiftelsens økonomiske fundament.


I slike saker har daglig leder rett til å motsette seg at eventuelle medlemsmøtevedtak settes ut i livet før innhentet ekstern ekspertise har gjort sine vurderinger. Deretter legges saken frem for styret, inkludert daglig leders innvendinger og ekstern ekspertvurdering. Dette er grunngitt med at daglig leder bærer et personlig økonomisk og juridisk ansvar på de ansvarsområder som det er naturlig å tenke seg at styret har overført til daglig leder.


Alle møter skal foregå i ordnede former. Sak og ikke person skal stå i sentrum.

Alle skal rette seg etter ordstyrer og generelt behandle hverandre med verdighet og respekt. Husordensreglene legges til grunn for møtekulturen.

Dersom en deltaker systematisk bryter med god møtekultur ved enten å trakassere andre deltakere eller ved at vedkommende ikke vil, kan eller klarer å rette seg etter ordstyrer, blir vedkommende umiddelbart vist ut av møtet. Målet er å sikre at møtet kan gjennomføres slik planlagt. Dersom vedkommende nekter å forlate møtet, blir vedkommende utvist for dagen.

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved