Årsmøtetet


Instruks for årsmøtet er nedfelt i stiftelsens vedtekter. Det ble gitt tillatelse fra Stiftelsestilsynet i juni 2012 om å gjøre en endring vedrørende når medlemmer skal ha betalt sin kontingent for å være stemmeberettigede. Dette må formaliseres gjennom en vedtektsendring ved årsmøtet 2014.


Årsmøtets viktigste funksjon som forvaltningsorgan er å velge nye styremedlem blant medlemmene av Amalie Skrams hus.

Ordinært årsmøte holdes så tidlig som mulig hvert kalenderår. Årsmøtet konstituerer seg selv.


På årsmøtet har alle de av brukerne ved Amalie Skrams Hus som er medlemmer og har betalt medlemskontingenten rett til å avgi stemme.

De oppnevnte styremedlemmer og daglig leder har rett til å delta på årsmøtet med tale og forslagsrett.


Årsmøtet skal:

-Velge medlemmenes representant i styret.

-Avgi uttalelse om årsregnskap, årsberetning, revisors rapport og få orientering om styrets vedtak om budsjett og årsplan.


Årsmøtet avgjør valget med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.


Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 medlemmer, eller minst to ansatte ønsker det.

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved