Husmøtet


I mai 2012 fattet styret vedtak om instruks for husmøtet.

Husmøtet skal sikre demokratisk medvirkning og er åpent for alle som er brukere, medlemmer og ansatte på Amalie Skrams Hus.


Husmøtet avholdes en gang i uken (tirsdag klokken 14.00) og skal normalt vare ca 1 time. Det skal velges referent og ordstyrer til møtet. Husmøtet kan etterfølges av eller erstattes av medlemsmøte når det foreligger enighet om at dette er hensiktsmessig og nødvendig.3.1 Sikre informasjonsflyt

Husmøtet er et møtested for alle brukere og ansatte der alle kan gi hverandre løpende

orientering om ulike gjøremål, tiltak og saker.


3.2 Høringsorgan

Husmøtet fungerer som første høringsinstans for saker og er arena for åpne drøftinger. Husmøtet har som formål å sikre brukermedvirkning, bred forankring og eierskap til aktuelle saker for alle. Her er det åpent for utveksling av synspunkter fra både medlemmer, ansatte og brukere som ikke har inngått medlemskap. Dette er første instans hvor alle som er engasjerte i huset, kan ytre sin mening og ta opp saker som angår huset og driften under de begrensninger som er angitt i punkt 5.


3.3 Referansegruppe

Husmøtet fungerer som referansegruppe for de vedtak som på senere tidspunkt skal fattes på medlemsmøte og som eventuelt senere går til innstilling til styrevedtak. Hovedforskjellen på husmøte og medlemsmøte er at sistnevnte har mandat til å fatte beslutninger i et sett av saker og/eller gi innstilling til styret for videre behandling.


4.1 Sakslisten

Saksgrunnlaget er en liste hvor alle kan føre opp saker til informasjon, drøfting og høring. Sakslisten finnes på oppslagstavlen og er tilgjengelig for alle inntil møtet begynner.


4.2 Saksutgreiing

Det er ønskelig, men stilles ikke krav om, at hver sak er godt beskrevet, helst skriftlig, og at det er angitt hvem som står bak informasjonen eller forslaget. (De som ev. har problemer med å utforme saken skriftlig eller muntlig, kan på forhånd kontakte samarbeidsutvalget for innspill og hjelp til å legge fram saken.)


4.3 Saksfremming på møtet

Det er et krav at minimum en av forslagstillerne må være til stede på møtet.


4.4 Referatet

Referatet fra møtet henges opp snarest mulig på oppslagstavlen i gangen der det blir hengende til neste møte.


4.5 Referat som underlag for medlemsmøtet.

I de tilfeller der husmøtets referat er viktig referanse for saksbehandling videre på medlemsmøte, skal referenten samarbeide med samarbeidsutvalget v/daglig leder om å skrive et utdypende referat som oppsummerer debattlinjene. Disse skal lede til klart formulerte vedtaksalternativ som det stemmes over på medlemsmøtet, basert i de diskusjoner som har foregått på husmøtet.

 


Saksgang - saker som kan fremmes på husmøtet


Husmøtet har få begrensninger med tanke på hvilke saker som kan fremmes eller diskuteres. Det er et grunnleggende prinsipp at viktige saker skal være drøftet på husmøtet før det går til vedtak eller innstilling til styrevedtak fra medlemsmøtet. Målet er at alle saker som når medlemsmøtet og styret, skal være bredt forankret og at alle har eierskap og senere kan respektere de vedtak som fattes i prosessen. Det skal være åpne linjer og innsikt for alle som vil i saksforberedelser og i saksgangen.

Følgende saker skal imidlertid ikke være tema på husmøtet:


5.1 Personalsaker

Daglig leder har personalansvar på vegne av styret. Eventuelle klager eller liknende på ansatte skal fremmes for daglig leder, som iverksetter tiltak og/eller tar opp klagen med styret. Dersom klagen gjelder daglig leder, skal samarbeidsutvalget legge fram klagen for daglig leder og for styret. Personuavhengige drøftinger rundt ansattes roller i mer generell forstand, er blant de saker som kan drøftes på husmøtet.


5.2 Utestengningssaker og klager på medlemmer og brukere

Konkrete klager på navngitte medlemmer og brukere skal ikke omtales på husmøtet. Daglig leder har ansvar for å håndheve regler og prosedyrer for utestengning. Samarbeidsutvalget kan i slike tilfeller fungere som brukernes ombud og påse at daglig leder håndhever bestemmelsene i tråd med prosedyrer for håndhevelse.

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved